HVEM ER VI?

Menigheten ble stiftet i 1963 og har i dag xx medlemmer. Vi er en del av fellesskapet Frie Evangeliske Forsamlinger og er knyttet til Pinsebevegelsen.

Vi tror at menigheten er Guds plan for å nå mennesker og er et fellesskap hvor Jesus er i sentrum. 

Vår felles tro ligger som en grunnmur som ikke endres. Vi tror på en treenig Gud og at alle mennesker er skapt i Guds bilde for fellesskap med Han. Vi er alle syndere og trenger Guds nåde og frelsen i Jesus.

Vi har alltid et ønske og hensikt om å lede mennesker til Jesus men hvordan dette ser ut i praksis vil være i stadig endring. Vi ønsker å være relevante i uttrykk slik at vi kan nå mennesker i den tiden vi lever i.

Som menighet og enkeltmennesker ønsker vi å leve i etterfølgelse av Jesus. Jesu eksempel å elske mennesker, leve generøse liv, prioritere tid til Gud og fellesskapet er verdier vi setter høyt.

Vi har arrangementer, samlinger, mindre og større fellesskap som på hver sin måte vil nå forskjellige mennesker.

Hver uke samles det mange både barn, ungdom, voksne og eldre på de forskjellige treffpunktene vi har. Her er alle velkommen!

Trosgrunnlag

Vi har Bibelen som norm, og forkynner klassisk evangelisk kristentro, i samsvar med den Apostoliske trosbekjennelse.

Forkynnelse, undervisning, lovsang, bønn og tilbedelse har en sentral plass i menighetens møter. Det er alltid åpent for personlig forbønn.

Dåp

Menigheten praktiserer troende dåp; d.v.s. at mennesker døpes i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, med full neddykkelse, på sin egen tro og bekjennelse.

Barnevelsignelse

Nyfødte presenteres for menigheten i en forbønnshandling, kalt barnevelsignelse.

Konfirmasjon

Konfirmantopplæring skjer etter Tentro-modellen, i samarbeid med Zion Konsmo og Betesda Eiken.

 

MED HJERTE FOR BYGDA

Visjon: «Vi vil bygge et fellesskap hvor det er plass for alle og hvor vi sammen leder mennesker til Jesus og et liv sammen med Han»